Mecme'üş-Şüera

Mecme'üş-Şüera

"Mecme'üş-Şüera" (Şairler Meclisi) XIX yy. 80. yularında Bakü'de kurulmuştur. Kurucusu ve başkanı Şair Mehemmedağa Cürmî olmuştur. Faaliyetinin muhtelif devirlerinde "Mecme'üş-Şüera"nın sıralarında otuzdan fazla şair olmuştur. Meclis üyeleri Şamahı, Şuşa, Derbend, Lenkeran, bu arada Erdebil ve Tebriz şairleri ile karşılıklı iliş-kiler kurmuşlardı. "Mecme'üş-Şüera", faaliyetini tehminen 1915 yılma kadar sürdürmüştür.

Meclisin kurucusu ve başkanı MEHEMMED-AĞA CÜRMÎ'nin XIX. yy. ikinci yarısında yaşadığı bilinse de, şiirlerinden çok az örnek kalmış, doğum ve ölüm tarihi açıklığa kavuşturulamamıştır.

AĞADADAŞ SÜREYYA, 1850'de Bakü'de doğmuş, mollahanede tahsil almıştır. Gazel ustası olarak tanınmıştır. Aynı zamanda "Meclis-i Üns"ün sekreterliğini de yapmıştır. 1900'da Bakü'de vefat etmiştir.

MİRZE MEHEMMED MÜSEVVİR 1855te, İran'ın Kazvin şehrinde doğmuş, 1876'da Bakü'ye göçmüştür. "Mecme'üş-Şüera"nın faal üyelerinden biriydi. Şairlikle beraber ressam olarak tanınırdı. Aynı zamanda devrinin ve çevresinin kuvvetli sanatçılarından biri sayılırdı. Bakü'de vefat etmiştir.

Şair, hanende ve müzikşinas AGAKERİM SALIK, 1859'da Bakü'de doğmuştur. Müzik eğitimini Erdebil'de, meşhur Mirze Settar Erdebilî'den almıştı. "Mecme'üş-Şüera"nın toplantılarına, şairhanende olarak katılırdı. Şiirlerinden az bir kısmı muhafaza olunmuştur. Ağakerim Sâlik, 1910'da Bakü'de vefat etmiştir.

MİRZAAĞA DİLHÛN, 1870'te Bakü'nün Fatmayı köyünde doğmuş, mollahanede tahsil almıştı. Klâsik üslûptaki şiirlerini "Dilhûn" ve "Müzter" mahlasları ile yazmıştır. 1912'de düşmanları tarafından öldürüldü.

SEYİD ZERGER, 1880'de Bakü'de doğdu. Mollahane tahsili görmüş, Bakü'de mahir bir kuyumcu olarak tanınmıştı. Mahlasını da buradan almıştı. Orijinal eserleri ile bir arada tercümeleri de vardır. Sa'di'nin "Bostan" eserini "Mizanül-Edalet" adıyla Azerî Türkçesine çevirmiştir. Seyid Zerger, 1920'de Bakü'de vefat etmiştir.

Şaire MEŞEDİHANIM LEYLÎ, "Mecme'üş-Şüera" üyesi Seyid Zerger'in hanımıydı. 1892'de Bakü'de doğmuş, 1912 de çok erken -20 yaşında-hayattan göçmüştür. Birçok gazeli kalmıştır.

EBDÜLHÂLIK YUSİF, 1853te Bakü'de doğdu. "Mecme'üş-Şüera"nın en verimli üyelerinden biridir. Divanı kalmıştır. Şamahı ve Derbend şairleri ile şiirleşmeleri meşhurdur. 1924'te Bakü'de vefat etmiştir.

Meclisin başka bir faal üyesi, EBDÜLHÂLIK CENNETİ 1855'te Bakü'de doğmuştur. Azerî Türkçesi ve Fars dillerinde Ettar, Vâsif, Heccarzâde, Daşkesenoğlu, Cenneti mahlaslarıyla klâsik üslûpta şiirler yazmıştır. Devrin kültür hayatına katılmış, şiirlerini "İkbal", "Tekamül", "Hayat", "Füyuzat", "Babayi emir" gibi gezete ve mecmualarda yayınlatmıştır. Şiirlerinde yeniliği alkışlar, halkı her açıdan gelişme ve kalkınmaya çağırırdı. Ebdülhâlık Cenneti, 1931'de Bakü'de vefat etmiştir.

AĞADADAŞ MÜNİRİ, 1863'te Bakü'nün Hövsan köyünde doğmuş, 1940"ta vefat etmiştir. Divan şiirleri ve manzum eserlerin müellifidir.